การให้บริการคลินิกพิเศษ (เฉพาะทาง)

สถานที่ ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 1 ตึก ฉบ

ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

โทร. 074 - 451 - 762

มีบุตรยาก วัยทอง มะเร็ง ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ
อังคาร

ผศ.นพ.ชัชปวิตร เกตุพุก

นพ.สาธิต คลังสิน

- - - -
พุธ นพ.เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี - - พญ.ศิวัชญา คนึงกิจก้อง
พฤหัสบดี ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ ผศ.พญ.ศรันญา วัฒนกำธรกุล อาจารย์มะเร็งหมุนเวียน - -
ศุกร์ - - - ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี -

 

 

               การให้บริการคลินิกคอลโปสโคป                                                                                     การให้บริการคลินิกวางแผนครอบครัว

                  สถานที่ ห้องตรวจคอลโปสโคป  ตึกสูติฯ ชั้น 3                                                  สถานที่ คลินิกวางแผนครอบครัว ชั้น 2 ตึกสูติฯ

              ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.                                                             ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น.

                         โทร. 074 - 451 - 207                                                                                         โทร. 074 - 451 - 340

 คอลโปสโคป                                   วางแผนครอบครัว
จันทร์

นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ

นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ์

อังคาร

ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี

ผศ.พญ.ศรันญา วัฒนกำธรกุล

นพ.สาธิต คลังสิน

(หมุนเวียนให้บริการ)

อังคาร

พญ.หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ

รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์

พุธ

นพ.อธิษฐาน  รัตนบุรี

นพ.ธิติ อัจจิมากุล

   
พฤหัสบดี

พญ.อิงพร เจียมเศรษฐ์

ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ

   
ศุกร์ ผศ.พญ.สาธนา บุณยพิพัฒน์