ตารางออกตรวจประจำวัน

สาย/วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

อาจารย์ประจำสาย

 สาย 1  นรีเวช  ROUND ผ่าตัด ฝากครรภ์ ห้องคลอด อ.ชัชปวิตร, อ.อุ่นใจ, อ. สาธนา, อ.จิตติ, อ.หนึ่งฤทัย, อ.มนภัทร
 สาย 2  ห้องคลอด  นรีเวช ROUND ผ่าตัด ฝากครรภ์ อ.กรัณฑรัตน์ ปอ.จิตเกษม, อ.ฐิติมา, อ.ธนพันธ์, อ.ยุทธศักดิ์, อ.อรุณธร
 สาย 3  ฝากครรภ์  ห้องคลอด นรีเวช ROUND ผ่าตัด อ.รักชาย, อ.เรืองศักดิ์, อ.กรัณฑ์รัตน์ ส, อ.เกรียงศักดิ์, อ.ศิวัชญา, อ.นิลภา, อ.อิงพร
สาย 4 ผ่าตัด ฝากครรภ์ ห้องคลอด นรีเวช ROUND อ.ศรันญา, อ.หเทิญ, อ.ชัยณรงค์, อ.สาวิตรี, อ.ชุษณา, อ.อธิษฐาน
สาย 5 ROUND ผ่าตัด ฝากครรภ์ ห้องคลอด นรีเวช สายหมุนเวียน (เฉพาะอาจารย์) มีแพทย์ใช้ทุนประจำสาย

 

 

ตารางออกตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวช

สถานที่ ห้องอัลตราซาวด์ชั้น 3 ตึกสูติฯ ชั้น 8โทร 074-451205

9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ
อังคาร พญ.มนภัทร  สุกใส พญ.มนภัทร  สุกใส
พุธ พญ.ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร พญ.ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร
พฤหัสบดี ผศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศักดิ์ ผศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศักดิ์
ศุกร์ พญ.สาวิตรี  พรานพนัส พญ.สาวิตรี  พรานพนัส