วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นภาควิชาชั้นเลิศของประเทศ ซึ่งสร้างแพทย์และองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพื่อทำให้ผู้ป่วยในปัจจุบันและผู้ป่วยในอนาคต หายป่วย คลายทุกข์ ยกระดับสุขภาวะของประชาชนในภาคใต้และประเทศไทย

 

พันธกิจหลัก (Mission)

ผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สร้างและใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพ

บริการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน และบริการทางวิชาการ

 

วัตถุประสงค์

           ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน  ดังนี้

วิถีการสร้างและประยุกต์ใช้หลักวิชาการชั้นเลิศที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยจริงสำหรับประเทศไทย

การฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้มีความรู้ความสามารถที่ก้าวทันสมัยและมีคุณธรรม จริยธรรม โดยหลักสูตรซึ่งได้รับ การประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งความลุ่มลึกในหลักวิชาการที่ทันสมัย และการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของสหวิชาชีพ และสหสถาบันโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

การทำงานเป็นทีม และระบบงานที่เป็นเลิศ