ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทร 074-451201-3 Fax 074-429617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.