1346

ผศ.นพ. ชัชปวิตร เกตุพุก
หัวหน้าหน่วยฯ

155
รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ
หเทญ  ถนธารา
ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา
2530
ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี
1461
ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
sarunya
ผศ.พญ.ศรันญา วัฒนกำธรกุล
 
2126
 ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ
2340
 นพ.เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูลย์
ชยณรงค  โชคสชาต
ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ
9506
พญ.ศิวัชญา คนึงกิจก้อง
 
อ.สาธต
นพ.สาธิต คลังสิน
 
249
คุณปิยรัยน์ สินพิศุทธ์
พยาบาล ชำนาญการพิเศษ
506
คุณเพ็ญจิตต์ มานพศิลป์
พยาบาล
41106
ุณสิรภัทร เกตุสุวรรณ
พยาบาล
1243
คุณณัฎฐินี บุญรัศมี
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
2230
คุณเนาวรัตน์ จารุมโนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
40995
คุณสุวดี วิโรจน์การุณ
นักเทคนิคการแพทย์
43906
คุณธัญญารัตน์ พรมดาน
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
29438
คุณสุธิดา โอภาโส
แม่บ้าน